Giải pháp màn hình kích thước lớn trong Trung tâm Chỉ Huy & Điều Hành Control Room

Control room gì?

Trung tâm điều khiển hoặc phòng điều hành là không gian trung tâm nơi có thể theo dõi và kiểm soát một cơ sở vật chất lớn hoặc dịch vụ phân tán vật lý.

Chức năng và giá trị của Control Room trong vận hành hệ thống kiểm soát tổng quan (Overview): 

Control Room là trung tâm giám sát và điều phối hoạt động từ tổng quan đến chi tiết mọi thành phần trong chuỗi hệ thống.

Conttrol Room cho các cơ sở quan trọng thường được bảo mật chặt chẽ và không thể tiếp cận theo cách thông thường. Control Room được hình thành từ nhiều màn hình điện tử chuyên dụng và nhiều thiết bị điều khiển chuyên môn.

Control Room phải có khả năng hoạt động ” 24/7/365 ” để đảm bảo tính liên tục trong giám sát quản lý hoạt động của chuỗi hệ thống, nhanh chóng Phát lệnh chỉ huy tới cơ sở trong thời gian ngắn nhất, thông tin chinh chính xác nhất. Một tác vụ của Control Room có thể được thực hiện bởi nhiều người  trong mọi thời điểm, đảm bảo tính dự phòng của hệ thống.

Mặt khác, Control Room đóng vai trò như một trung tâm lưu trữ dữ liệu, cung cấp dữ liệu  lỗi đã từng phát sinh nhằm giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề xảy ra trong quá trình điều hành hệ thống.

Ứng dụng của Control Room : 

– Sở chỉ huy Quốc phòng ( National Defence Center – NDC )

– Sở chỉ huy tác chiến ( Commander Operations Center – COC )

– Trung tâm Điều độ năng lượng ( Energy Load Dispatch Center – ELDC)

– Trung tâm kiểm soát không lưu (Air traffic control – ATC)

– Trung tâm giám sát điều phối giao thông (Traffic Management Centers – TMC)

– Trung tâm giám sát hoạt động an ninh (Security operations centers – SOC)

– Trung tâm điều hành mạng ( Network operations center – NOC )